Avís legal

1                   Informació General. Propietat:

La present pàgina web  https://www.mmcaa.com  és propietat de M&M SERVEIS (en endavant M&M) amb CIF núm. J-65095143 i domicili al carrer Escola Pia número 48, 08201-Sabadell,  amb adreça electrònica:  serveis@mmcaa.com  i amb telèfon: +34 931 683 434

2                   Objecte:

Aquesta pàgina ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, a la informació, productes i serveis diversos, propis o de tercers.  

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que, l’accés i ús de la mateixa implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions citades Generals incloses en aquest Avís Legal.

És per això que, M&M recomana que l’usuari les llegeixi detinguda i atentament cada vegada que vulgui entrar i fer ús de l’esmentada pàgina web ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

En aquest sentit, M&M es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

3                   Accés a la web:

L’Usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractat pel seu compte.

Per la seva part, M&M requereix que la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat del qual, qualitat, continuïtat i funcionament no li correspon, per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics.

A més, M&M es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

L’esmentada interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en el cas del qual es comunicarà tal circumstància als Usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, M&M no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas que es presentin les causes citades, pel què, en cap moment, no puguin exigir-se responsabilitats a M&M en aquest sentit.

D’altra banda, es poden habilitar espais restringits del web als quals només s´hi pot accedir previ registre i acceptació de les condicions particulars que ampliarien, en el seu cas, les que aquí es mostren, i que han de ser informades en el moment del registre i que han  de ser convenientment i fefaent acceptades per qui en sigui usuari dels serveis restringits

4         Ús de la pàgina web:

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L’Usuari es compromet a no utilitzar la informació, productes o serveis que M&M posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals.

Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de M&M que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de M&M o de tercers, en el seu cas.

L’Usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i quan sigui necessari, M&M informarà l’usuari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web.

L’Usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet.

En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís ja que M&M no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l’ús dels serveis interactius que es presten als Usuaris, que, en qualsevol forma, permeten la divulgació de continguts per part de l’Usuari a través de la pàgina web, tals com el fòrum i en el seu cas, aquells que altres que es puguin oferir en el futur, els Usuaris s’obliguen a fer un ús dels mateixos conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l’ordre públic.

5         Continguts:

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’Usuari per M&M com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. D’aquesta manera, M&M posarà els mitjans raonables a la seva disposició que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

6         Enllaços a la pàgina web:

L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des de la pagina web de M&M a la seva pròpia haurà d’estar prèviament autoritzat, a tal efecte, per escrit per M&M i a més, a títol enunciatiu complir amb les següents obligacions:

1.     L’ enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal i no podrà reproduir-la de cap forma;

2.     Està prohibit establir “frames” o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis, productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present pàgina web;

3.     En cap cas, es realitzaran des de l’enllaç manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre M&M .

4.     El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de M&M dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats per M&M i;

5.     El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis moral i l’ordre públic.

7         Propietat Industrial i Intel·lectual:

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de M&M o en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.

De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de M&M o en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari. L’Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat de M&M o de tercers.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.

En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, tramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

No obstant això anterior, l’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

8          Publicitat:

A la pàgina web s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. M&M no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

9                   Responsabilitat:

En qualsevol cas, l’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que M&M pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.

9.1. Accés a la Pàgina web.

M&M no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

9.2. De la qualitat del servei.

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de M&M de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

M&M no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

9.3. Dels Continguts.

M&M posarà els mitjans raonables en la seva disposició per comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix.

M&M no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

9.4. Dels enllaços o links.

El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, M&M actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 32/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a M&M d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de M&M amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

M&M no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a M&M.

10              Política de privacitat:

De forma breu clara i comprensible la política de privacitat de M&M es detalla en el següent quadre. Tot i això, trobareu ampliació d’informació, a continuació.

Responsable

M&M SERVEIS, contactable on més avall s’indica.

Finalitat

Gestionar la vinculació amb l’entitat i la comunicació amb aquells qui hagin lliurat les dades.

Legitimació

El consentiment directe de l´interessat

Destinataris

Cap altra entitat que M&M. No hi haurà cessió de dades a tercers llevat que sigui per obligació legal o judicial.

Drets

A obtenir informació transparent, a accedir, a rectificar, a suprimir, a limitar el tractament, a la portabilitat i a l’oposició.

M&M, titular de la pàgina web https://www.mmcaa.com ho és també de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades per els usuaris.

De conformitat amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, i amb el seu Reglament de desenvolupament, les dades personals facilitades pels usuaris, clients i proveïdors quedaran enregistrades en un fitxer automatitzat, del que és responsable M&M, amb la finalitat ser utilitzades únicament per la causa per la que han estat facilitades i de les que s’ha informat adequadament en el moment d’obtenir-les.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar qualsevol modificació dels mateixos. En el cas que les dades siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, M&M els cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Per la seva part, M&M garanteix que el servidor on s’emmagatzemaran i tractaran les dades personals gaudiran de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua, el tractament o accés no autoritzats a les esmentades dades.

En qualsevol cas, M&M només utilitzarà cookies temporals per determinar si el teu navegador accepta la Política de Cookies.

Els articles d’aquest lloc poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altra web.

No obstant això, M&M podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables. Cap altra cessió de dades, llevat d’aquesta prèvia, serà materialitzada per M&M.

Els usuaris tindran els drets de transparència, informació d´accés, rectificació, supressió limitació de tractament, portabilitat i oposició de LOPD (formalment els d’informació, accés, rectificació i cancel·lació). Aquests drets es poden exercir davant de M&M , carrer Escola Pia número 48, 08201 de SABADELL – Referència LOPD,  o bé per correu electrònic a: serveis@mmcaa.com

 

11              Legislació i Jurisdicció Aplicable:

Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola.

Per la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i M&M acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.